Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Carvedart
Ingeschreven bij de KvK onder nummer 64.64.34.76
Versie geldig vanaf september 2018

Door het invullen van het orderformulier verklaart de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met deze voorwaarden.

 

Algemeen
– Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, verkoop en levering van artikelen door Carvedart. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Carvedart, www.mycarvedart.com. Op verzoek zenden wij u een exemplaar via mail.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Carvedart behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
– Alle offertes zijn vrijblijvend. Telefonische bestellingen worden eerst na schriftelijke bevestiging (of e-mail) van de koper ten uitvoer gebracht; zonder deze draagt de koper het risico voor alle schade en ongerief ten gevolge van telefonisch misverstand.
– De koper heeft een afnameverplichting wanneer de preview goedkeurd is, gemaakte artikelen worden niet teruggenomen of geruild.
– Carvedart garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Levering
– Carvedart streeft er naar om binnen 30 dagen te produceren en te verzenden. U kunt altijd even e-mailen of bellen en ons de levertijd vragen. Het verdient aanbeveling om indien u een spoedopdracht heeft telefonisch overleg te plegen. Wij behouden ons het recht voor, de materialen pas na volledige betaling van het factuurbedrag uit te leveren. Indien de levertijd niet haalbaar is zal Carvedart de klant hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden.
In het kader van de regels van de koop op afstand zal Carvedart bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Het eventueel reeds vooruit betaalde bedrag zal per ommegaande worden teruggestort.
– Aan de leveringsplicht van Carvedart zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Carvedart geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
– Verzending van de bestelde artikelen geschiedt na ontvangst en verificatie van uw betaling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
– Verzendkosten worden op uw offerte en/of factuur vermeld.
– Indien een pakket aangeboden wordt doch geweigerd door geadresseerde zullen de kosten die verbonden zijn aan het terugsturen en/of herstellen van de artikelen verhaald worden op geadresseerde. Dit betekent indien een bestelling bij ons geplaatst is de artikelen ook afgenomen en betaald dienen te worden.

 

Prijzen
– Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
– Alle prijzen op de offerte en factuur zijn in Euro’s.

 

Recht op retour/klachten
– Klachten over de kwaliteit, defecten en/of andere gebreken van de geleverde artikelen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen gemotiveerd bij info@mycarvedart.com te worden ingediend, geïllustreerd met een foto.
– Na verloop van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. De koper kan evenmin reclameren indien de artikelen of de verpakking na aflevering van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of beschadigd.
– Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen. Een bestelling kan wel worden geannuleerd als u gekozen heeft voor een vooruitbetaling en u de betaling nog niet heeft gedaan. Wij hebben uw bestelling dan nog niet geproduceerd. Uiteraard kunt u altijd uw bestelling terugsturen als er iets niet goed is aan het product. Uw bestelling zal dan opnieuw gemaakt worden en naar u verstuurd worden. In geen geval zal zij gehouden zijn tot vergoeding van gevolgschade.
– Indien het geleverde artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, is Carvedart op verzoek uitsluitend gehouden het artikel te herstellen of te laten herstellen—mits zij aan dat verzoek redelijkerwijs kan voldoen—dan wel het geleverde artikel te vervangen of de koopprijs daarvan aan de koper terug betalen.
– Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@mycarvedart.com. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: Postbus 3070, 2220 CB Katwijk aan Zee.

 

Gegevensbeheer
– Indien u een bestelling plaatst bij Carvedart dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Carvedart. Carvedart houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacy Beleid.
– Carvedart respecteert de privacy van onze klanten en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

Garantie en conformiteit
– De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
– De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Carvedart deze gebreken onmiddellijk te melden via info@mycarvedart.com. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Carvedart schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
– Indien klachten van de afnemer door Carvedart gegrond worden bevonden, zal Carvedart naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Carvedart mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Carvedart voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
– Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade, ontstaan doordat door ons geleverde goederen – op hiervoor bestemde ondergronden wordt gemonteerd; – op eigendom van derden wordt gemonteerd; – onrechtmatig verwerkt wordt.

 

Aanbiedingen
– Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
– Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Carvedart zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
– Mondelinge toezeggingen verbinden Carvedart slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
– Aanbiedingen van Carvedart gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
– Carvedart kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
– Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Overeenkomst
– Een overeenkomst tussen Carvedart en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Carvedart op haalbaarheid is beoordeeld.
– Carvedart behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

 

Overmacht
– Carvedart is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
– Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Carvedart alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
– Carvedart behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Carvedart gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
– Indien Carvedart bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Aansprakelijkheid
– Carvedart is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het product, voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden, bewerken, bevestigen, montage van de producten.

 

Eigendomsvoorbehoud
– Eigendom van alle door Carvedart aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Carvedart zolang de afnemer de vorderingen van Carvedart uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Carvedart wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
– De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Carvedart of een door Carvedart aan te stellen derde om, in alle gevallen Carvedart eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Carvedart zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Toepasselijk recht
– Op al de overeenkomsten van Carvedart is Nederlands recht van toepassing.

 

Beschermrecht ontwerpen Carvedart
– Al onze uitgebrachte eigen ontwerpen, tekeningen of schetsen blijven uitsluitend ons eigendom en mogen in geen geval gereproduceerd of gekopieerd, verspreid of verkocht worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie Carvedart.